Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bývanie

Žiadosť o mestský nájomný byt

  1. VZN č. 3/2018 o pravidlách pre nakladanie s mestskými nájomnými bytmi sa vzťahuje na byty určené na nájomné bývanie postavené alebo nadobudnuté s podporou štátu formou dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, úveru Štátneho fondu rozvoja  bývania SR  a rozpočtu mesta.
  2. Nájomné byty sú určené výlučne na účely nájomného bývania.
  3. Rozhodovanie o pridelení nájomných bytov a určenie nájomníka prislúcha výlučne mestu ako vlastníkovi bytov. Nájomník, ktorému bol pridelený byt, nesmie tento byt prenajať ďalšej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.
  4. Správu nájomných bytov vo vlastníctve mesta vykonáva spoločnosť BYP, s.r.o., Hviezdoslavova 141, Liptovský Hrádok, ktorá zabezpečuje užívateľské a nájomné vzťahy podľa Občianskeho zákonníka a v súlade s mandátnou zmluvou uzatvorenou s mestom.
  5. Na nájomné byty sa nevzťahuje zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Nájomné byty nie sú určené na odpredaj, a to najmenej na dobu ustanovenú § 11 písm. a) bod. 4 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, prípadne na dobu, ktorou je mesto zmluvne zaviazané zachovať nájomný charakter bytov.

 

V prípade záujmu o bývanie v mestskom nájomnom byte, vyplňte priloženú žiadosť, dotazník a čestné vyhlásenie k žiadosti o nájomný byt a doručte ich do podateľne mestského úradu alebo emailom tomu, kto vybavuje.

Pri posudzovaní žiadosti sa uplatňuje VZN č. 3/2018 o pravidlách pre nakladanie s mestskými nájomnými bytmi.

Vybavuje:

Mária Lichardusová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202125
mobil: 0918862194
e-mail: maria.lichardusova@lhr.sk

Ing. Martina Harichová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202136
mobil: 0908861992
e-mail: martina.harichova@lhr.sk


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka