Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elektronická podateľňa

Elektronická podateľňa

Elektronická podateľňa - Dátové centrum obcí a miest


 

Povinnosti vyplývajúce zo zákona o eGovernmente a jeho uplatňovanie v pôsobnosti mesta Liptovský Hrádok

Povinnosti vyplývajúce zo zákona o eGovernmente

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) zo dňa 4. septembra 2013 je všeobecným právnym predpisom, ktorý upravuje spôsob výkonu verejnej moci v elektronickej podobe jednotným spôsobom pre všetky orgány verejnej moci.

Jeho cieľom je ustanoviť elektronickú komunikáciu ako nosnú formu komunikácie s verejnou mocou i samotnej verejnej moci medzi sebou tak, aby sa komunikačné procesy zjednodušili, zrýchlili, sprehľadnili, zjednotili a aby sa zvýšila bezpečnosť tejto komunikácie.  Zákon o e-Governmente nenahrádza existujúce právne predpisy, upravujúce najmä súdne a správne konanie, avšak definuje elektronickú alternatívu k „papierovému, listinnému“ spôsobu výkonu verejnej moci, pri zachovaní regulácie tohto výkonu v jeho podrobnostiach osobitnými predpismi.

Uplatňovanie zákona v pôsobnosti mesta Liptovský Hrádok

Účelom  je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom (ďalej v texte len „právnickým a fyzickým osobám") uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností vo vzťahu k mestu Liptovský Hrádok elektronicky a vybrané náležitosti výkonu verejnej moci a komunikácie mesta Liptovský Hrádok voči právnickým a fyzickým osobám v rozsahu právomoci mesta Liptovský Hrádok podľa osobitných predpisov elektronicky.

Elektronické služby zabezpečuje mesto Liptovský Hrádok prostredníctvom špecializovaného portálu na webovom sídle https://www.dcom.sk, ako aj ústredného portálu verejnej správy, prístupného na webovom sídle https://www.slovensko.sk. Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré mesto Liptovský Hrádok poskytuje, ako aj ich popis a návod na ich používanie sú uvedené na týchto portáloch.

Pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná  miera autorizácie
a autentifikácie podľa zákona o eGovernmente, pokiaľ pri jednotlivých elektronických službách nie je uvedené inak.

Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach alebo iných predpisoch mesta Liptovský Hrádok vyžaduje písomná forma komunikácie, považuje sa za ňu listinná aj elektronická komunikácia podľa osobitného predpisu (napríklad § 17 a nasl. zákona o eGovernmente).


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka