Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Financie mesta

Financovanie mesta definuje §7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Z neho vyberáme:

  • Mesto financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.
  • Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.
  • Na plnenie rozvojového programu mesta alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno mestu poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov.
  • Mestu, ktorej vlastné príjmy nepostačujú na plnenie úloh samosprávy, možno poskytnúť štátnu dotáciu.
  • Mesto môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými mestami alebo obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

 

Rozpočet mesta definuje §9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Z neho vyberáme:

  • Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
  • Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v mesta obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte mesta, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
  • Prebytky rozpočtu mesta možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu mesta alebo do rozpočtu mesta na ďalší kalendárny rok.
  • Mesto vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.
  • Postavenie rozpočtu mesta, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.

 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka