Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hospodárenie s majetkom

Hospodárenie s majetkom

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Hrádku na základe ustanovenia §9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím ustanovenia §11 ods. 4, písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  schválilo Zásady hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Hrádok.

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Liptovský Hrádok upravujú a bližšie vymedzujú majetok mesta, jeho nadobúdanie, zmluvné prevody hnuteľného
a nehnuteľného majetku, zverovanie majetku mesta do správy organizáciam, ktoré založilo, resp. zriadilo mesto, ich majetkové postavenie, práva a povinnosti organizácii, ktoré mesto založilo alebo zriadilo, podmienky odňatia majetku Mesta organizáciam Mesta, postup prenechávania majetku mesta do užívania iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám, nakladanie s cennými papiermi, nakladanie s majetkovými právami v určenej hodnote, aukčný predaj veci podľa osobitných predpisov, vklady nehnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností, vklady iného majetku ako majetku nehnuteľného v hodnote určenej Mestským zastupiteľstvom v Liptovskom Hrádku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností, upustenie od vymáhania majetkových práv mesta, majetkové úkony orgánov mesta, postup pri zabezpečení tovaru, služieb a prác, ako aj kontrolu hospodárenia s majetkom mesta.

Správu majetku mesta a úkony pri nakladaní s majetkom mesta zabezpečuje Odbor finančný, daňový a majetku - referát správy nehnuteľného majetku mesta.


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka