Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kamerový systém

Kamerový systém

V záujme nášho mesta je predchádzať a minimalizovať  páchanie kriminality, výtržníctva, vandalizmu, napomáhať odhaľovať protispoločenskú činnosť a s tým, ruka v ruke zvyšovať komfort života a pocit bezpečia našich občanov.

Za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti, ochrany majetku  a zdravia je mesto Liptovský Hrádok prevádzkovateľom kamerového systému, ako informačného systému v zmysle § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Využívanie kamerového systému predstavuje odôvodnenú potrebu mesta, nevyhnutnosť monitorovať priestor prístupný verejnosti na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu.

Kamerový systém súčasne plní funkciu preventívneho opatrenia mesta pre účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, prevenciu voči prípadnej kriminalite, pouličnej trestnej činnosti, prevenciu voči poškodzovaniu majetku, či zdravia občanov.

Mestská polícia v Liptovskom Hrádku prevádzkuje kamerový systém od roku 2009. S poukazom na to, že prvé kamery boli inštalované a spustené do prevádzky už v r. 2009, dochádza k ich opotrebovaniu. Opakované technické problémy staršej techniky spôsobovali časté komplikácie, pričom pravidelne dochádzalo k výpadku niektorých kamier, k zhoršeniu kvality obrazu. Do roku 2017 sme mali k dispozícii 7 bezpečnostných kamier, ktoré sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti a to v meste Liptovský Hrádok ako aj mestskej časti Dovalovo.

Mesto Liptovský Hrádok prostredníctvom mestskej polície bolo úspešné vo výzve ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality a na rozšírenie a modernizáciu kamerového systému získalo v oblasti prevencie kriminality koncom roka 2017 sumu 15 000 eur. Z vlastného rozpočtu mesto projekt s názvom „Bezpečnostné kamery – nástroj na zvyšovanie bezpečnosti“, podporilo sumou 7 721 eur.

Okrem spomínaných 7 kamier, ktoré sú už zastaralé, pribudlo v meste 6 nových moderných kamier s ovládaním. Celkovo bol zmodernizovaný zastaralý kamerový systém, podarilo sa vybudovať úplne nové, špičkové pracovisko na prevádzku kamerového systému. Bolo doplnené záznamové zariadenie, dátového úložisko s vyššou kapacitou kamier, vymenená najviac poruchová kamera, pribudli tiež nové monitory a jednoduchšie ovládanie. Doteraz na bezpečnosť v Liptovskom Hrádku dohliadalo 7 kamier, vďaka úspešnému projektu, ktorý bol finančne podporený „Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“ ich počet stúpol na 12. Našim cieľom je postupne vybudovať plne funkčný mestský kamerový systém, ktorým budeme pokrývať všetky rizikové lokality v meste a v jeho mestskej časti.

V ďalšej etape by sme chceli doplniť systém o 4 nové kamery a chceli by sme vymeniť 4 kamery, ktoré nám slúžia už takmer 10 rokov a často dochádza k ich výpadku za modernejšie. Kamery postupne pripájame na optickú sieť, ktorá podstatne zlepšuje kvalitu a rýchlosť prenosu oproti rádiovému prenosu.

Moderný mestský kamerový systém je jednou z najlepších možností, ako môže mesto prispieť k ochrane majetku svojich občanov a k zvýšeniu pocitu bezpečia. Preto je lepšie investovať do prevencie a zabezpečenia ochrany, ako potom do následných, opakovaných opráv poškodených, resp. zničených vecí, ktoré sú majetkom mesta a občanov.

Našou prioritou v nasledujúcom období, v rokoch 2019 - 2020, bude opätovne reagovať a zapojiť sa do výziev Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rozšírenie a modernizáciu kamerového systému. Plne funkčný kamerový systém znamená, mať k dispozícii minimálne 25 plne funkčných kamier, ktoré budú umiestnené na vytipované rizikové lokality v rámci nášho mesta a mestskej časti, ktoré by sme z pohľadu zabezpečenia ochrany verejného poriadku, páchania priestupkov a inej protispoločenskej činnosti chceli chrániť – monitorovať a to aj v čase, kedy nie je možnosť tieto miesta zabezpečiť hliadkovou činnosťou.


 

Kamerový systém a ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ: Mesto Liptovský Hrádok, IČO: 00315494 (kontaktný mail na zodpovednú osobu: gdpr@lhr.sk), spracúva osobné údaje jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v kamerovom systéme za účelom ochrany  verejného poriadku a bezpečnosti,  odhaľovania kriminality, ochrany majetku alebo zdravia, a to na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje (obrazový záznam) s úložnou dobou 15 kalendárnych dní.  Obrazový záznam prevádzkovateľ poskytuje tretím stranám len na základe platných právnych predpisov (najmä súdu, polícii, orgánom činným v trestnom konaní). V podmienkach prevádzkovateľa spracúvajú obrazový záznam poverené oprávnené osoby, ktoré sú riadne poverené a poučené o povinnostiach vrátane povinnosti mlčanlivosti. Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny, resp. medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať. Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov.


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka