Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika a evidencia obyvateľstva

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčenie listín a podpisov sa vykonáva na počkanie, v zmysle zákona č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.

Osvedčenie listín môže vybaviť aj cudzia osoba. Potrebný je Váš preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad, vojenský preukaz, námornícka knižka, povolenie na pobyt pre cudzicna), originál listiny, kópia alebo odpis originálu.

Mesto overuje podpis na čestnom prehlásení, aj na tlačive plná moc (splnomocnenie), ktoré občan potrebuje pre niektoré úradné procesy ako potrebný doklad vybaveniu. 

Vybavuje:

Zdena Kapríniová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202128
mobil: 0907483246
e-mail: zdena.kapriniova@lhr.sk

Mgr. Zuzana Baráková
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202117
e-mail: zuzana.barakova@lhr.sk

Mária Lichardusová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202125
mobil: 0918862194
e-mail: maria.lichardusova@lhr.sk


 

Zmena mena alebo priezviska

Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný Okresný úrad podľa trvalého pobytu, prípadne posledného trvalého pobytu občana v zmysle zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

Vybavuje:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš


 

Prijatie predošlého priezviska

Rozvedený manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela, do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode tohto manželstva oznámi matričnému úradu, v ktorom bolo manželstvo zapísané, že opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva.  v zmysle zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 302/1994 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách.

Pri oznámení je potrebné predložiť preukaz totožnosti (občiansky preukaz), originál sobášneho listu, žiadosť (obdrží na MsÚ).

Vybavuje:

Zdena Kapríniová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202128
mobil: 0907483246
e-mail: zdena.kapriniova@lhr.sk

Mária Lichardusová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202125
mobil: 0918862194
e-mail: maria.lichardusova@lhr.sk


 

Zápis novorodenca a rodný list

Pri zápise novorodenca do matriky (knihy narodení) sa vyhotovuje zároveň aj prvý rodný list. Narodenie dieťaťa príslušnému matričnému úradu oznamuje lekár pôsobiaci pri pôrode, alebo ktorý poskytol po pôrode liečebný úkon, v ostatných prípadoch jeden z rodičov. Oznámenie musí byť urobené najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa pôrodu (matka môže splniť túto oznamovaciu povinnosť aj neskôr, len čo je schopná urobiť oznámenie). Na oznámenie o narodení dieťaťa je príslušný matričný úrad (obec), v ktorého obvode sa dieťa narodilo, prípadne v obvode ktorého sa našlo v súôade so zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 302/1994 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o matrikách.

Pri zápise predložíte preukaz totožnosti (občiansky preukaz svoj a manželkin) - ak sú rodičia zosobášení doklady predloží otec dieťaťa, ak rodičia nie sú zosobášení doklady predkladajú  obaja rodičia. Zosobášení rodičia predložia sobášny list, rodné listy, u rozvedenej matky právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, u ovdovenej matky úmrtný list manžela.

Vybavuje:

Zdena Kapríniová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202128
mobil: 0907483246
email: zdena.kapriniova@lhr.sk

Mária Lichardusová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202125
mobil: 0918862194
email: maria.lichardusova@lhr.sk


 

Uzavretie manželstva

Uzavretie manželstva sa realizuje na základe žiadosti o uzavretie manželstva bez ohľadu na formu sobáša (cirkevný, občiansky). Príslušný je matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva. Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov Vyhláška č. 302/1994 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách.

Pre uzavretie manželstva je potrebný preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad) snúbencov, rodné listy snúbencov, potvrdenia o pobyte snúbencov, u rozvedených právoplatné rozsudky o rozvode skoršieho manželstva, u ovdovených úmrtné listy manžela/manželky, rodné listy spoločných detí a detí snúbenky, pri ktorých nie je určený otec, prípadne právoplatný rozsudok súdu, ktorým sa povoľuje uzavretie manželstva neplnoletej osobe staršej ako 16 rokov alebo osobe postihnutej duševnou poruchou.

Vybavuje:

Zdena Kapríniová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202128
mobil: 0907483246
e-mail: zdena.kapriniova@lhr.sk

Mária Lichardusová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202125
mobil: 0918862194
e-mail: maria.lichardusova@lhr.sk


 

Sobášny list

Vydáva sa manželom po uzavretí sobáša podľa zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov a Vyhl. č. 302/1994 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách.

Vydanie prvého sobášneho listu po uzavretí manželstva je bez dokladu totožnosti. Pri vydaní druhopisu je potrebný doklad totožnosti.

Vybavuje:

Zdena Kapríniová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202128
mobil: 0907483246
e-mail: zdena.kapriniova@lhr.sk

p. Mária Lichardusová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202125
mobil: 0918862194
e-mail: maria.lichardusova@lhr.sk


 

Úmrtný list

Úmrtný list sa vydáva príbuzným pozostalého pri vybavovaní úmrtia (príp. pohrebnej službe). Údaje týkajúce sa zápisov do knihy úmrtí vedenej príslušným matričným úradom poskytuje osoba, ktorá vybavuje pohreb, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, čo sa dozvedela o úmrtí (zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov, vyhl.č. 302/1994 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách).

Pri vybavovaní úmrtného listu je potrebný Váš preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad), občiansky preukaz zosnulého, list o prehliadke zosnulého vystavené lekárom.

Vybavuje:

Zdena Kapríniová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202128
mobil: 0907483246
e-mail: zdena.kapriniova@lhr.sk

Mária Lichardusová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202125
mobil: 0918862194
e-mail: maria.lichardusova@lhr.sk


 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu, ak zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt. Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásenípobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Pri prihlasovaní je potrebné predložiť preukaz totožnosti (platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze) ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohoto dieťaťa vydaný orgánmi SR, platný cestovný doklad SR, alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze), doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti, písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme (toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide: o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka, o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu, prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu alebo ak vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Vybavuje:

Zdena Kapríniová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202128
mobil: 0907483246
e-mail: zdena.kapriniova@lhr.sk

Mgr. Zuzana Baráková
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202117
e-mail: zuzana.barakova@lhr.sk

Mária Lichardusová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202125
mobil: 0918862194
e-mail: maria.lichardusova@lhr.sk


 

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu

Občan, ktorý sa pripravuje vycestovať do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni (obci), ktorá vedie údaj o jeho trvalom pobyte. V ohlásení uvedie štát, miesto a deň začatia pobytu (občiansky preukaz odovzdá príslušnému obvodnému úradu). Inak sa doterajší trvalý pobyt zruší prihlásením sa v inej ohlasovni na nový trvalý pobyt. Ak sa občan prihlási na trvalý pobyt v inej obci, zabezpečí príslušný obecný úrad nahlásenie tejto skutočnosti ohlasovni v mieste predchádzajúceho trvalého pobytu. Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásenípobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Pri ohlásení je potrebný Váš preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad).

Vybavuje:

Zdena Kapríniová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202128
mobil: 0907483246
e-mail: zdena.kapriniova@lhr.sk

Mgr. Zuzana Baráková
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202117
e-mail: zuzana.barakova@lhr.sk

Mária Lichardusová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202125
mobil: 0918862194
e-mail: maria.lichardusova@lhr.sk


 

Zrušenie trvalého pobytu

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší ak:

  • došlo k prihláseniu občana na trvalý pobyt v inej obci (meste)
  • ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho
  • prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
  • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
  • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo
  • ak budova zanikla.

Pre zrušenie je potrebný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas, alebo osvedčenie o štátnom občianstve), doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti., právoplatné rozhodnutia súdu  o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva, právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní, právoplatné rozhodnutie stavebného úpradu o odstránení stavby, skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú, dohodu o ukončení nájmu a iné.

Vybavuje:

Zdena Kapríniová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202128
mobil: 0907483246
e-mail: zdena.kapriniova@lhr.sk

Mgr. Zuzana Baráková
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202117
e-mail: zuzana.barakova@lhr.sk

p. Mária Lichardusová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202125
mobil: 0918862194
e-mail: maria.lichardusova@lhr.sk


 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu. Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásenípobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Pri prihlasovaní je potrebné predložiť preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti, písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme (toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide: o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka, o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu, prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu alebo ak vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Vybavuje:

Zdena Kapríniová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202128
mobil: 0907483246
e-mail: zdena.kapriniova@lhr.sk

Mgr. Zuzana Baráková
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202117
email: zuzana.barakova@lhr.sk

Mária Lichardusová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202125
mobil: 0918862194
e-mail: maria.lichardusova@lhr.sk


 

Odhlásenie prechodného pobytu

Občan sa môže kedykoľvek odhlásiť z prechodného pobytu počas doby jeho trvania v ohlasovni (obci, meste), kde sa prihlásil na prechodný pobyt (odovzdáva potvrdenie o prechodnom pobyte, ktoré dostal pri prihlasovaní na prechodný pobyt). V prípade, ak sa neodhlási, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený. Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásenípobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Pri odhlasovaní je potrebný Váš preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad) a potvrdenie o prechodnom pobyte, ktoré ste dostali pri prihlasovaní.

Vybavuje:

Zdena Kapríniová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202128
mobil: 0907483246
e-mail: zdena.kapriniova@lhr.sk

Mgr. Zuzana Baráková
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202117
e-mail: zuzana.barakova@lhr.sk

Mária Lichardusová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202125
mobil: 0918862194
e-mail: maria.lichardusova@lhr.sk


 

Potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom pobyte sa vydáva občanovi prihlásenému na trrvalý pobyt na požiadnie. Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Pre vybavenie potvrdenia je potrebný preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad), pri strate občianskeho preukazu je potrebný rodný list.

Potvrdenie k prechodnému pobytu sa vydáva občanovi prihlásenému na prechodný pobyt ako doklad o prihlásení na prechodný pobyt.

Vybavuje:

Zdena Kapríniová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202128
mobil: 0907483246
e-mail: zdena.kapriniova@lhr.sk

Mgr. Zuzana Baráková
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202117
email: zuzana.barakova@lhr.sk

Mária Lichardusová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202125
mobil: 0918862194
e-mail: maria.lichardusova@lhr.sk

 


 

Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa

Obec poskytuje na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené: meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť odôvodnenie žiadosti. Obec, ktorá na základe vyššie uvedenej žiadosti poskytla informáciu o pobyte obyvateľa je povinná na požiadanie obyvateľa poskytnúť mu údaje, komu a na aký účel bola informácia o jeho pobyte poskytnutá.

Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad).

Vybavuje:

Mária Lichardusová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202125
mobil: 0918862194
email: maria.lichardusova@lhr.sk

 


 

Zákaz poskytovania údajov o mieste pobytu obyvateľa

Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov o mieste jeho pobytu. Vo vyhlásení sa uvedie lehota, na ktorú sa má zakázať vydávanie údajov; táto lehota nesmie byť dlhšia ako tri roky. Ohlasovňa o zákaze poskytovania údajov vyrozumie obvodný úrad, ktorý zabezpečí zaznamenanie tohto zákazu do registra. Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Spolu s vyhlásením je potrebné predložiť preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad).

Vybavuje:

Zdena Kapríniová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202128
mobil: 0907483246
email: zdena.kapriniova@lhr.sk

Mgr. Zuzana Baráková
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202117
email: zuzana.barakova@lhr.sk

Mária Lichardusová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202125
mobil: 0918862194
email: maria.lichardusova@lhr.sk


 

Vydanie potvrdenia o pobyte k vydaniu prvého občianskeho preukazu

Potvrdenie o pobyte sa vydáva občanovi, ktorý dovŕšil 15 rokov k vydaniu prvého občianskeho preukazu (zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, zákon č.162/1993 Z.z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov).

Pre vydanie potvrdenia o pobyte je potrebný rodný list žiadateľa (k nahliadnutiu).

Vybavuje:

Zdena Kapríniová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202128
mobil: 0907483246
e-mail: zdena.kapriniova@lhr.sk

Mgr. Zuzana Baráková
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202117
e-mail: zuzana.barakova@lhr.sk

Mária Lichardusová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202125
mobil: 0918862194
e-mail: maria.lichardusova@lhr.sk


 

Súhlas podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

Pre účely cudzineckej polície v súvislosti s konaním o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, vydáva obec ako jeden z povinných dokladov “súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu”.

Pre vydanie súhlasu je potrebná žiadosť a čestné vyhlásenie. Pokiaľ tieto dokumenty nebudú obsahovať údaje, na základe ktorých by mesto mohlo vydať súhlas, mesto vyzve žiadateľa o ich doplnenie.

Vybavuje:

Mgr. Zuzana Baráková
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202117
e-mail: zuzana.barakova@lhr.sk


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka