Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestská polícia

Kompetencie mestskej polície

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a pri plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením. Určuje tiež jej organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah potrebných technických prostriedkov.

Náčelníka mestskej polície vymenúva a odvoláva na návrh primátora mesta mestské zastupiteľstvo. Priamym nadriadeným náčelníka mestskej polície, ako zamestnanca mesta, je primátor mesta.

logo MsPMestskú políciu Liptovský Hrádok zriadilo mesto Liptovský Hrádok dňa 31.10.1991.

Činnosť mestskej polície sa riadi zákonom SNR č. 564/1991 Zb. a v podmienkach mesta Liptovský Hrádok VZN č. 4/2015 o Mestskej polícii Liptovský Hrádok. Mestská polícia má 8 členov. Jej organizáciu určilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24. mája 2007 schválením Organizačného poriadku Mestskej polície v Liptovskom Hrádku v znení neskorších zmien a doplnkov.

Mestská polícia plní najmä tieto úlohy

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste,
 • chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia Mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
 • objasňuje priestupky, ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
 • kontroluje dodržiavanie trhových poriadkov a prevádzkovej doby v obchodoch a zariadeniach, poskytujúcich služby,
 • kontroluje uplatňovanie hygienických predpisov a opatrení verejného záujmu, oprávnenosť predaja a podávania alkoholických nápojov, dodržiavanie podmienok predaja a rozširovanie tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť,
 • oznamuje mestu porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.
 • v súčinnosti s oddelením ekonomiky MsÚ a hlavným kontrolórom kontroluje  plnenie poplatkových a daňových povinností, ktoré podľa príslušných právnych predpisov vyrubuje mesto,
 • obchádzkovou činnosťou vykonáva dozor na verejne prístupných priestranstvách a objektoch pamiatkového charakteru,
 • výchovne pôsobí na občanov, aby dodržiavali verejný poriadok a zásady občianskeho spolužitia,
 • počas služby zisťuje páchateľov narušujúcich verejný poriadok a občianske spolužitie, vrátane zisťovania ich príčin,
 • vykonáva opatrenia potrebné na obnovenie verejného poriadku v meste, ak už došlo k jeho porušeniu,
 • predkladá návrhy a podnety orgánom mesta na odstránenie príčin, vedúcich k narušovaniu verejného poriadku alebo na zlepšenie úrovne jeho ochrany,
 • plní úlohy na úseku prevencie,
 • doručuje písomnosti, ak tak určí súd.

 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka