Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne dane a poplatky

Daň z nehnuteľností a daň za psa

Daň z nehnuteľností

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.

 • Daňová povinnosť vzniká 1. januára nasledujúceho po období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.
 • Priznanie sa podáva do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade vydraženia, alebo zdedenia nehnuteľnosti do 30 dní od tejto zmeny.
 • Každý spoluvlastník nehnuteľnosti podáva daňové priznanie sám, vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu, alebo ten, ktorého ostatní spoluvlastníci na podanie priznania splnomocnili písomnou dohodou.
 • Za majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov podáva priznanie jeden z nich.
 • Daňová povinnosť zaniká 31.decembra príslušného roku, v ktorom daňovník zanikol.

Potrebné doklady a dokumenty:

 • vyplnené tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľnosti,
 • k dani z pozemkov rozhodnutie z katastrálneho odboru Okresného úradu v Lipt.Mikuláši, list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu, 
 • k dani zo stavieb (rodinné domy, garáže, chaty, podnikateľské objekty a pod.) rozhodnutie z katastrálneho odboru Okresného úradu v Lipt.Mikuláši, list vlastníctva  a pri novostavbách kolaudačné rozhodnutie, 
 • k dani z bytov rozhodnutie z katastrálneho odboru Okresného úradu v Lipt.Mikuláši alebo list vlastníctva.

 

Daň za psa

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa. Daňové priznanie podáva daňovník do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (nadobudnutie psa).
Daňovník oznámi zánik (strata, úhyn, odsťahovanie, predaj psa a pod.) daňovej povinnosti do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti a vráti známku za psa.
Pri strate známky za psa požiadať do 15 dní od straty o vydanie novej známky.

Potrebné doklady:

 • vyplnené tlačivo Priznanie k dani za psa,
 • vyplnené tlačivo Evidenčný list psa,
 • fotokópia preukazu ŤZP a ŤZP/S, pri uplatnení nároku na zníženie dane,
 • fotokópia dokladu o veku psa alebo o nadobudnutí psa.
   

Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení,
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení,
 • VZN č. 14/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Vybavuje:

Anna Zábojníková
odbor OFDaM
tel. č. 0445202140
mobil: 0918901847
e-mail: anna.zabojnikova@lhr.sk

 

Daň za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
Priznanie sa podáva do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne alebo zanikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa jej vzniku alebo zániku.

Potrebné doklady:

 • vyplnené tlačivo Priznanie k dani za predajné automaty

 

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
Priznanie sa podáva do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne alebo zanikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa jej vzniku alebo zániku.

Potrebné doklady: 

 • vyplnené tlačivo Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje

Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení
 • VZN č.14/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vybavuje:

Miriam Navarová
odbor OFDaM
tel. č. 0445202140
e-mail: miriam.navarova@lhr.sk


 

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Platiteľ dane je povinný oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, platiteľ dane oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
Platiteľ je povinný o prechodnom ubytovaní viesť knihu ubytovaných v písomnej alebo elektronickej forme.
Platiteľ dane je povinný odviesť daň na účet mesta alebo ju zaplatiť v hotovosti do pokladne MsÚ do 20-tich dní po uplynutí štvrťroka, v ktorom bola daň vybratá bez vyrubenia a predložiť v tejto istej lehote správcovi dane písomné oznámenie o výške dane za ubytovanie.

Potrebné doklady:

 • písomné oznámenie vzniku daňovej povinnosti
 • štvrťročne predkladať vyplnené tlačivo Oznámenie o výške dane za ubytovanie

Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení
 • VZN č. 14/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vybavuje:

Miriam Navarová
odbor OFDaM
tel. č. 0445202140
e-mail: miriam.navarova@lhr.sk


 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.
Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer užívania osobitného verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
Zánik daňovej povinnosti oznámi daňovník do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Potrebné dokumenty:

 • oznámenie o vzniku daňovej povinnosti

Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
 • VZN č. 14/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vybavuje:

Miriam Navarová
odbor OFDaM
tel. č. 0445202140
e-mail: miriam.navarova@lhr.sk


 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Liptovský Hrádok.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým sa fyzická osoba, právnická osoba alebo podnikateľ stane poplatníkom.

Poplatník je povinný oznámiť správcovi miestneho poplatku:

 • vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa jej vzniku, v rozsahu potrebných údajov
 • zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa kedy zánik nastal,
 • zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku do 30 dní odo dňa, kedy zmeny nastali,
 • vznik, zánik alebo zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku pre celý kalendárny rok, do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia.

Poplatok je možné znížiť alebo odpustiť, ak daňovník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Liptovský Hrádok.

Potrebné dokumenty:

 • oznámenie o vzniku, zmene alebo zániku miestneho poplatku

Súvisiace predpisy:

 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom znení
 • VZN č. 14/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vybavuje:

Miriam Navarová
odbor OFDaM
tel. č. 0445202140
e-mail: miriam.navarova@lhr.sk


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka