Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ochrana osobných údajov

Mesto Liptovský Hrádok ako prevádzkovateľ informačných systémov osobných údajov

Mesto Liptovský Hrádok má implementované povinnosti prevádzkovateľa informačných systémov osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ako aj zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a má vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu na ochranu osobných údajov.

Poskytnutie informácií a oznámení v zmysle čl. 12 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“)

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa v zmysle čl. 13 bod 1 písm. a) GDPR

Prevádzkovateľom osobných údajov fyzických osôb je Mesto Liptovský Hrádok so sídlom Hviezdoslavova 170, 03301 Liptovský Hrádok, IČO 00315494.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby v zmysle čl. 13 bod 1 písm. b) GDPR

Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov, na ktorú je možné kedykoľvek sa obrátiť ústne alebo písomne na adresu Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 03301 Liptovský Hrádok, prestredníctvom emailu gdpr@lhr.sk alebo elektronickej podateľne Dátové centrum obcí a miest.

Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania v zmysle čl. 13 bod 1 písm. c) GDPR

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb pri výkone verejnej moci v informačných systémoch verejnej správy v jeho správe alebo vo vlastných informačných systémoch za účelom zabezpečenia základných činností v oblasti elektronického výkonu vnútorných agend samosprávy mesta podľa osobitných právnych predpisov alebo za účelom splnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme.

Právnym základom k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb prevádzkovateľom sú v zmysle čl. 6 bod 1 GDPR udalosti:
a) keď dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
b) keď spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
c) keď spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
d) keď spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
e) keď spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ chráni osobné údaje fyzických osôb v zmysle GDPR pred znehodnotením, zničením, zmenou, stratou, neoprávneným prístupom, poskytnutím alebo zverejnením.

Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov v zmysle čl. 13 bod 1 písm. e) GDPR

Prevádzkovateľ v zmysle osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov poskytuje osobné údaje fyzických osôb tretím príjemcom, ktorými sú orgány verejnej moci (Prezident Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky, Vláda Slovenskej republiky, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy SR, prokuratúra, súdy, zdravotné poisťovne a pod. ).

Osobné údaje získané od dotknutých fyzických osôb na základe ich súhlasu alebo spracúvané v zmluve, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba prevádzkovateľ neposkytuje tretím príjemcom.

Informácia, či prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií v zmysle čl. 13 bod 1 písm. f) GDPR

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje fyzických osôb do tretích krajín ani žiadnej medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania osobných údajov a kritériá na jej určenie v zmysle čl. 13 bod 2 písm. a) GDPR

Osobné údaje fyzických osôb, ktoré prevádzkovateľ v zmysle osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov poskytuje tretím príjemcom, ktorými sú orgány verejnej moci, uchováva v zmysle vnútorného predpisu mesta Registratúrny poriadok a registratúrny plán mesta Liptovský Hrádok.

Osobné údaje získané od dotknutých fyzických osôb na základe ich súhlasu alebo spracúvané v zmluve, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, prevádzkovateľ  uchováva nepretržite počas doby platnosti súhlasu, resp. platnosti zmluvy. Po ukončení platnosti zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich prevádzkovateľ uchováva osobné údaje na obdobie vyžadované osobitnými právnymi predpismi.

Poučenie o právach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 13 bod 2 písm. b), c) a d), ako aj čl. 15 až 22 GDPR

 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek sa obrátiť na prevádzkovateľa a požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
 • Dotknutá osoba má v prípade, ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe jej súhlasu so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Dotknutá osoba má v prípade, ak sa spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov uskutočňuje na základe jej výslovného súhlasu so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, telefón 08/323 132 14, e-mail: ochrana@pdp.gov.sk.
 • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
 • účely spracúvania;
 • kategórie dotknutých osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 • Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti;
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GPDR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.
 • Dotknutá osoba má právo, v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, na bezodkladné oznámenie týchto skutočností prevádzkovateľom.

 


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka