Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov, povinné informovanie dotknutých osôb

Prevádzkovateľ: Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 00315494

Zodpovedná osoba: Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov, na ktorú je možné obrátiť sa ústne alebo písomne na adresu Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 03301 Liptovský Hrádok, email gdpr@lhr.sk.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j. fyzických osôb jednotlivcov) v nasledovných informačných systémoch osobných údajov (ďalej len „IS“):


 

Zoznam informačných systémov

Informačné systémy
NázovZáznam sprostredkovateľských činností
IS mzdy a personalistika vrátane predzmluvných vzťahov1_IS mzdy a personalistika vrátane predzmluvných vzťahov.pdf(575.7 kB)1. IS
IS škodové udalosti- ostatné2_IS škodové udalosti.pdf(359.2 kB)2. IS
IS účtovníctvo3_IS účtovníctvo.pdf(287.7 kB)3. IS
IS vymáhanie pohľadávok4_IS vymáhanie pohľadávok.pdf(377.1 kB)4. IS
IS registratúra5_IS registratúra.pdf(357.8 kB)5. IS
IS oznamovanie protispoločenskej činnosti6_IS oznamovanie protispoločenskej činnosti.pdf(363.4 kB)6. IS
IS sprístupňovanie informácií (infozákon)7_IS sprístupňovanie informácií.pdf(290.3 kB)7. IS
IS sťažnosti8_IS sťažnosti.pdf(381.5 kB)8. IS
IS petície9_IS petície.pdf(362.2 kB)9. IS
IS zhromažďovacie právo10_IS zhromaždovacie právo.pdf(382.1 kB)10. IS
IS krízové riadenie11_IS krízové riadenie.pdf(387.7 kB)11. IS
IS súdne konania12_IS súdne konania.pdf(285.4 kB)12. IS
IS zmluvy13_IS Zmluvy.pdf(284.3 kB)13. IS
IS nájomné byty14_IS nájomné byty.pdf(361.9 kB)14. IS
IS kamery15_IS kamery.pdf(396.6 kB)15. IS
IS iné podnety16_IS iné podnety.pdf(357.7 kB)16. IS
IS súčinnosť s orgánmi justície a inými subjektmi17_IS súčinnosť s orgánmi justície a inými subjektmi.pdf(364.7 kB)17. IS
IS webové sídlo18_IS webové sídlo.pdf(408.4 kB)18. IS
IS mesačník hrádocké spravodajstvo19_IS mesačník hrádocké spravodajstvo.pdf(358.9 kB)19. IS
IS členovia mládežníckeho parlamentu20_IS členovia mládežníckeho parlamentu.pdf(356 kB)20. IS
IS mestská knižnica21_IS mestská knižnica.pdf(362.3 kB)21. IS
IS verejný internet v knižnici22_IS verejný internet v knižnici.pdf(358.4 kB)22. IS
IS sociálnoprávna ochrana detí a sociálnej kurately23_IS sociálnoprávna ochrana detí a sociálnej kurately.pdf(360.9 kB)23. IS
IS správne delikty pre porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov24_IS správne delikty pre porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov.pdf(364.7 kB)24. IS
IS jednorazová dávka v hmotnej núdzi25_IS jednorazová dávka v hmotnej núdzi.pdf(365.1 kB)25. IS
IS osobitný príjemca rodinné prídavky26_IS osobitný príjemca rodinné prídavky.pdf(361 kB)26. IS
IS zákon o službách zamestnanosti27_IS zákon o službách zamestnanosti.pdf(437.2 kB)27. IS
IS evidencia detí a žiakov škôl a školských zariadení28_IS evidencia detí a žiakov škôl a školských zariadení.pdf(368.9 kB)28. IS
IS sociálne služby29_IS sociálne služby.pdf(398.2 kB)29. IS
IS matrika30_IS matrika.pdf(465 kB)30. IS
IS zverejňovanie informácii o občanoch na kultúrno-spoločenských akciách a občianskych obradoch31_IS zverejňovanie informácii o občanoch na kultúrno-spoločenských akciách a občianskych obradoch.pdf(356.3 kB)31. IS
IS osvedčovania listín a podpisov32_IS osvedčovania listín a podpisov.pdf(438.3 kB)32. IS
IS evidencia obyvateľstva33_IS evidencia obyvateľstva.pdf(488.8 kB)33. IS
IS voľby a referendá34_IS voľby a referendum.pdf(397.6 kB)34. IS
IS agenda súpisných čísel35_IS agenda súpisných čísel.pdf(381 kB)35. IS
IS hrobové miesta36_IS hrobové miesta.pdf(377.6 kB)36. IS
IS miestne dane a poplatky37_IS miestne dane a poplatky.pdf(414.9 kB)37. IS
IS vydanie povolania na zriadenie trhového miesta38_IS vydanie povolania na zriadenie trhového miesta.pdf(379.1 kB)38. IS
IS vydávanie rybárskych lístkov39_IS vydávanie rybárskych lístkov.pdf(364.9 kB)39. IS
IS ozdravenie alebo výrub drevín, krovinatých porastov40_IS ozdravenie alebo výrub drevín, krovinatých porastov.pdf(363.9 kB)40. IS
IS evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov41_IS evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov.pdf(361.5 kB)41. IS
IS stavebný poriadok42_IS stavebný poriadok.pdf(363.7 kB)42. IS
IS dopravné značky, zariadenia a vyhradené parkovné miesta43_IS dopravné značky, zariadenia a vyhradené parkovné miesta.pdf(364.5 kB)43. IS
IS prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia44_IS prevádzkovanie malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.pdf(374.5 kB)44. IS
IS ochrana pred požiarmi45_IS ochrana pred požiarmi.pdf(370.7 kB)45. IS
IS výpožičky kuka nádob do domácností46_IS výpožičky kuka nádob do domácností.pdf(356.7 kB)46. IS
IS vývozy komunálneho a stavebného odpadu47_IS vývozy komunálneho a stavebného odpadu.pdf(357.3 kB)47. IS
IS mestská polícia48_IS MsP.pdf(442.8 kB)48. IS
IS priestupky49_IS priestupky.pdf(330.6 kB)49. IS
IS správne konania50_IS správne konania.pdf(289.8 kB)50. IS
IS integrované obslužné miesto51_IS integrované obslužné miesto.pdf(290.9 kB)51. IS
IS kronika mesta52_IS kronika mesta.pdf(361.6 kB)52. IS
IS kontaktné osoby53_IS kontaktné osoby.pdf(357.9 kB)53. IS
IS odborná prax54_IS odborná prax.pdf(435.6 kB)54. IS

Vo väčšine uvedených IS prevádzkovateľ spracúva osobné údaje jednotlivcov na základe

- platných právnych predpisov (platí, že neposkytnutie údajov prevádzkovateľovi zo strany jednotlivca, neumožňuje prevádzkovateľovi pokračovať v spracúvaní jeho osobných údajov- teda nie je možné plniť zákonné povinnosti, napr. vystaviť faktúru pre jednotlivca, prihlásiť nového zamestnanca do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne, uskutočniť zápis do obchodného registra),

- v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov (platí, že neposkytnutie údajov prevádzkovateľovi zo strany jednotlivca, neumožňuje prevádzkovateľovi pokračovať v spracúvaní jeho osobných údajov- nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah, napr. nemožno uzavrieť zmluvu),

Avšak prevádzkovateľ má aj IS, v ktorých spracúva osobné údaje jednotlivcov na základe

- vlastného oprávneného záujmu (napr. prevádzkovanie kamier- oprávnený záujem prevádzkovateľa chrániť majetok, zdravie, verejný poriadok a bezpečnosť, odhaľovať kriminalitu a tiež v rámci prevencie).

- súhlasu (napr. IS mesačník hrádocké spravodajstvo- súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov jednotlivcov).

 

Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom vo vyššie uvedených IS je

- rešpektovanie platnej právnej úpravy a plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa,

- uzavretie a plnenie uzavretých zmlúv s jednotlivcami,

- sledovanie vlastného oprávneného záujmu,

- spracúvanie na základe súhlasu,

záleží o aký konkrétny IS ide (účely, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov sú uvedené pri konkrétnych IS).

Pri spracúvaní osobných údajov jednotlivcov (dotknutých osôb) prevádzkovateľ dodržiava základné zásady spracúvania osobných údajov

Zásadu zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásadu obmedzenia účelu – osobné údaje možno získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto spôsobom.

Zásadu minimalizácie – spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom spracúvania osobných údajov.

Zásadu správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované.

Zásadu minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; (výnimka ak ide o privilegované účely: osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z. z.)

Zásadu integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom/ zničením  osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásadu zodpovednosti – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) preukázať.

 

Osobné údaje jednotlivcov, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov, prevádzkovateľ likviduje v súlade s osobitným predpisom: zákonom o archívoch a registratúrach (po uplynutí úložnej doby- interný predpis prevádzkovateľa/ registratúrny plán schválený príslušným archívom). Osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, sa likvidujú/ vymazávajú po splnení účelu ich spracúvania, a to bez zbytočného odkladu.

Prevádzkovateľ:

- spracúva osobné údaje dotknutých osôb prostredníctvom svojich oprávnených osôb (t.j. osoby v pracovnoprávnom vzťahu, ktoré sú poverené a poučené vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti),

- má určenú zodpovednú osobu, jej kontaktné údaje sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa.

V niektorých IS pomáhajú prevádzkovateľovi pri spracúvaní osobných údajov sprostredkovatelia (externé subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje prevádzkovateľa v jeho mene).

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje jednotlivcov (t.j. dotknutých osôb) len tretím stranám na základe platných právnych predpisov (napr. súdu, polícii, orgánom činným v trestnom konaní, kontrolným orgánom, zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, daňovému úradu) alebo samotným dotknutým osobám (pri realizácii práv dotknutých osôb- tak ako je uvedené nižšie) alebo vlastným oprávneným osobám (t.j. osoby v pracovnoprávnom vzťahu, ktoré sú poverené a poučené vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti). Prenos osobných údajov do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS) alebo medzinárodnej organizácie prevádzkovateľ neuskutočňuje.

K spomenutej realizácii práv dotknutých osôb je nevyhnutné uviesť, že dotknuté osoby (fyzické osoby jednotlivci) majú:

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- vydať dotknutej osobe potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

- poskytnúť informácie podľa čl. 15 GDPR/§ 21 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov,

- umožniť prístup k osobných údajom- kópie osobných údajov (je na posúdení samotného prevádzkovateľa v akej štrukturalizovanej forme poskytne osobné údaje, hlavne nech je forma čitateľná, a zároveň musí prevádzkovateľ chrániť práva iných fyzických osôb, napr. kópia listiny, ale údaje iných fyzických osôb musí prevádzkovateľ anonymizovať).

Pozn.: V prípade, ak dotknutá osoba (jednotlivec) požaduje zaslanie kópie jej údajov elektronicky, prevádzkovateľ jej informácie poskytne elektronicky, pokiaľ si dotknutá osoba nestanovila iný spôsob poskytnutia.

Právo na opravu svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

- na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu doplniť neúplné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

- v prípade, ak na základe vlastnej činnosti zistí nesprávnosť alebo neúplnosť osobných údajov, vyrozumieť o tom dotknutú osobu a zároveň ju vyzvať, aby v stanovenej primeranej lehote poskytla správne osobné údaje.

Právo na vymazanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- na žiadosť dotknutej osoby vymazať/ zlikvidovať osobné údaje v určitých prípadoch (najmä uplynula doba, na ktorú bol súhlas daný, alebo jednotlivec vzal súhlas pred uplynutím doby, na ktorú ho pôvodne dal, alebo ide o nezákonné spracúvanie).

Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- na žiadosť dotknutej osoby obmedziť spracúvanie osobných údajov (najmä prípady, keď si jednotlivec myslí, že jeho osobné údaje, ktoré o ňom prevádzkovateľ má, môžu byť nepresné a na čas do zjednania nápravy, využije toto právo, alebo keď si myslí, že jeho osobné údaje prevádzkovateľ už nepotrebuje využívať- skončil účel spracúvania, alebo prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku).

Právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- prehodnotiť konkrétny prípad, situáciu, v ktorej sa jednotlivec ocitol a na základe nej tvrdí, že jeho oprávnený záujem na ochrane osobných údajov prevažuje nad oprávneným záujmom prevádzkovateľa. V prípade, ak tomu tak je, prevádzkovateľ nebude jeho osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo na prenosnosť svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

-preniesť v čitateľnej forme osobné údaje na základe žiadosti jednotlivca inému prevádzkovateľovi (právo možno uplatniť, len ak ide o automatizované spracúvanie na základe súhlasu alebo zmluvy).

Právo odvolať súhlas dotknutej osoby a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu:

- bez meškania vymazať spracúvané osobné údaje (v prípade výslovného písomného súhlasu je priamo v tomto súhlase uvedený spôsob jeho odvolania. Inak platí nižšie uvedené pre uplatňovanie žiadostí a námietok dotknutých osôb.).

Právo podať návrh na začatie konania

- ak sa jednotlivec domnieva, že prevádzkovateľ osobné údaje spracúva nezákonne, môže podať návrh/sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (bližšie kontaktné údaje sú zverejnené na webovom sídle úradu).

Pozn.: Návrh na začatie konania musí mať náležitosti podľa § 19 Správneho poriadku (zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) a podáva sa na uvedený úrad.

V podmienkach prevádzkovateľa sa neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:

- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, alebo

- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@lhr.sk


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka