Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podnikanie na území mesta

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení, VZN č. 4/2014 Trhový poriadok.

Spolu so žiadosťou predložíte:

 • fotokópia dokladu oprávňujúceho na podnikanie,
 • fotokópia strany označenej ako "Záznamy daňového úradu" z knihy elektronickej registračnej pokladnice" (ERP) alebo čestné prehlásenie, že nie je povinný používať ERP (tlačivo je v časti príslušné tlačivá),
 • pri predaji prebytkov vlastných poľnohospodárskych produktov potvrdenie príslušného obecného alebo mestského úradu o vlastníctve pôdy, resp. fotokópia LV

Poplatky:

 • krátkodobý prenájom - jeden stánok (predajné miesto):                     8 eur/deň
 • dlhodobý prenájom (12 mesiacov) - jeden stánok (predajné miesto): 4 eurá/deň

Vybavuje:

Ing. Soňa Slosiarová
odbor OFDaM
tel. č. 0445202132
mobil: 0918862197
e-mail: sona.slosiarova@lhr.sk


 

Prevádzková doba v prevádzkarňach obchodu a služieb

V zmysle VZN č. 2/2002 o určení času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Liptovský Hrádok.

Žiadosť podávate na vlastnom tlačive. Spolu s tlačivom predložíte:

 • písomnú informáciu podnikateľa o zriadení prevádzkarne a prevádzkovej dobe,
 • doklad o vlastníctve alebo nájme nebytového priestoru,
 • doklad oprávňujúci podnikať,
 • doklad o vhodnosti prevádzky z hygienického hľadiska,
 • ďalšie doklady, ak to povaha prevádzky vyžaduje.

 

Vybavuje:

Ing. Soňa Slosiarová
odbor OFDaM
tel. č. 0445202132
mobil: 0918862197
e-mail: sona.slosiarova@lhr.sk


 

Zmena prevádzkovej doby v prevádzkarňach obchodu a služieb

V zmysle VZN č. 2/2002 o určení času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Liptovský Hrádok.

Predložíte písomné oznámenie o zmene prevádzkovej doby.

Vybavuje:

Ing. Soňa Slosiarová
odbor OFDaM
tel. č. 0445202132
mobil: 0918862197
e-mail: sona.slosiarova@lhr.sk


 

Zmena charakteru prevádzkovej jednotky

Je potrebné predložiť písomné oznámenie o zmene sortimentu predávaného tovaru a druhu poskytovaných služieb.

Vybavuje:

Ing. Soňa Slosiarová
odbor OFDaM
tel. č. 0445202132
mobil: 0918862197
e-mail: sona.slosiarova@lhr.sk


 

Prevádzkovanie hazardných hier

Zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Žiadosť o vydanie individuálnej licencie s prílohami v zmysle zákona podávate na vlastnom tlačive.

Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier podávate na vlastnom tlačive.

Správny poplatok:

 • za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov: 1500 € za každý výherný prístroj
 •  za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier: 100 € za každé vyjadrenie

 

Vybavuje:

Ing. Soňa Slosiarová
odbor OFDaM
tel. č. 0445202132
mobil: 0918862197
e-mail: sona.slosiarova@lhr.sk


 

Zmena v prevádzkovaní výherných prístrojov

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Žiadosť o zmenu individuálnej licencie s príslušnými dokladmi v zmysle zákona podávate na vlastnom tlačive.

Vybavuje:

Ing. Soňa Slosiarová
odbor OFDaM
tel. č. 0445202132
mobil: 0918862197
e-mail: sona.slosiarova@lhr.sk


 

Schválenie ordinačných hodín v neštátnom zdravotníckom zariadení

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.

Žiadosť podávate na vlastnom tlačive.

Vybavuje:

Ing. Soňa Slosiarová
odbor OFDaM
tel. č. 0445202132
mobil: 0918862197
e-mail: sona.slosiarova@lhr.sk


 

Umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií - užívanie verejného priestranstva

V zmysle VZN č. 14/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad.

Splnenie oznamovacej povinnosti o umiestnení cirkusu, lunaparku a iných atrakcií

Vybavuje:

Ing. Soňa Slosiarová
odbor OFDaM
tel. č. 0445202132
mobil: 0918862197
e-mail: sona.slosiarova@lhr.sk


 

Zrušenie prevádzkovej jednotky

VZN č. 2/2002 o určení času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Liptovský Hrádok.

Písomné oznámenie o zrušení prevádzkovej jednotky podávate na vlastnom tlačive.

Vybavuje:

Ing. Soňa Slosiarová
odbor OFDaM
tel. č. 0445202132
mobil: 0918862197
e-mail: sona.slosiarova@lhr.sk


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka