Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Postavenie a úlohy

Postavenie a úlohy

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra definujú §18 a §18a až §18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Z nich vyberáme:

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

Úlohy hlavného kontrolóra:

  • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo,
  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo primátorovi.


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka