Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Postavenie a úlohy

Postavenie a úlohy

Postavenie prednostu mestského úradu definuje §17 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov.
Z neho vyberáme:

 • Ak je v meste zriadená funkcia prednostu mestského úradu, mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor.
 • Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
 • Prednosta mestského úradu sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.

Úlohy prednostu úradu:

 • zabezpečuje účelnú organizáciu práce úradu a efektívnu prepojenosť informačných tokov medzi odbormi mestského úradu,
 • vypracúva vnútorné predpisy úradu a mesta, ktoré vydáva primátor mesta a mestské zastupiteľstvo,
 • spolupracuje s primátorom pri rozpracovaní a realizovaní organizačnej a personálnej stratégie úradu,
 • spolupracuje s primátorom mesta na riadení záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v katastrálnom území mesta,
 • zabezpečuje úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady mesta, pripravuje podklady na rokovanie bezpečnostnej rady mesta, týkajúce sa zabezpečenia ochrany života a zdravia osôb, ochrany majetku, dodržiavania základných práv a slobôd, odvrátenia ohrozenia alebo obnovy narušeného hospodárstva, najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných služieb v meste,
 • zabezpečuje agendu civilnej ochrany obyvateľstva mesta v súlade s právnymi predpismi,
 • zabezpečuje úlohy a činnosť týkajúcu sa krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie mesta a ochrany utajovaných skutočností na mestskom úrade,
 • spolupracuje s kompetentnými zamestnancami štátnej správy v oblasti  krízového riadenia,
 • zabezpečuje činnosti a úlohy mesta  na úseku požiarnej ochrany na území mesta v spolupráci s DPO a Dobrovoľným hasičským zborom mesta,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce z povinnosti mesta súvisiace s povinným zverejňovaním informácií v zmysle platného zákona o slobodne informácií na internetovej stránke mesta,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce z povinnosti mesta súvisiace so zverejňovaním materiálov na internetovej stránke mesta v súvislosti s plnením povinností ustanovených mestu zákonom o obecnom zriadení v platnom  znení.
 • zriaďuje podľa potreby svoje poradné orgány,
 • plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží primátor mesta.

 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka