Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Povinne zverejňované informácie

Povinne zverejňované informácie

Mesto Liptovský Hrádok, IČO: 315 494, so sídlom na adrese Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, ako povinná osoba v zmysle §2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) zverejňuje nasledovné informácie v súlade s §5 ods.1 zákona:

Spôsob zriadenia

Mesto Liptovský Hrádok je zriadené zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Právomoci a kompetencie mesta Liptovský Hrádok upravuje

  • Ústava Slovenskej republiky
  • zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a to najmä § 4: Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba. O kompetenciách mesta viac tu
  • ostatná platná právna úprava Slovenskej republiky
  • všeobecne záväzné nariadenia mesta Liptovský Hrádok; do všeobecne záväzných nariadení mesta je možné nahliadať v úradných hodinách, na Mestskom úrade Liptovský Hrádok, kanc.č.115.

 

Organizačná štruktúra mesta

Výkonné orgány mesta:


Poradné a kontrolórne orgány mesta:


Administratíva mesta:

 

Mesto Liptovský Hrádok v zmysle §5 ods. 8 zákona 211/2000 Z.z. povinne zverejňuje najmä tieto informácie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku (ďalej len „MsZ“) :
a) zloženie poslaneckého zboru, t.j meno, priezvisko, fotografia, kontakt na poslanca MsZ,
b) názvy a personálne zloženie komisií MsZ,
c) rokovací poriadok MsZ,
d) zásady predkladania materiálov pre rokovanie MsZ,
e) zásady odmeňovania poslancov MsZ,
f) rámcové plány práce MsZ na polročné obdobia,
g) termín a program najbližšieho rokovania MsZ vrátane prerokovávaných materiálov,
h) termíny a návrhy programov rokovaní komisií MsZ,
i) uznesenia MsZ s výpisom o dochádzke a hlasovaní poslancov po každom rokovaní MsZ, okrem prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnom rokovaní,
j) texty schválených všeobecne záväzných nariadení,
k) zápisnice z rokovaní MsZ,
l) zápisnice z rokovaní komisií MsZ,
m) zápisnice z verejných hovorov MsZ.

Mesto Liptovský Hrádok zverejňuje na svojom webovom sídle povinné informácie v zmysle §5 ods.6 zákona č. 211/2000 Z.z. o prevode nehnuteľnosti a hnuteľnej
veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20 násobok minimálnej mzdy a ktorú previedla (alebo ktorá prešla) do vlastníctva inej osoby ako orgánu verejnej moci.

Mesto Liptovský Hrádok v záujme poskytovania informácií o hospodárení a majetku mesta a o jeho činnosti a úlohách zverejňuje aj ďalšie informácie, ktoré v zmysle zákone o slobode informácií nie je povinné zverejňovať. Ďalšie informácie zverejňuje formou videozáznamu z celého priebehu rokovaní MsZ. Videozáznam zverejní v plnom rozsahu na webovej adrese TV Liptovský Hrádok (www.tv.lhsity.sk).


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka