Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2018

Odvodnenie Vyšné Hriadky, m. č. Dovalovo

Cieľ projektu: Odvodnenie lokality Vyšné Hriadky, m. č. Dovalovo.

Cena projektu: 17 979,50 €

Termín realizácie: 22.10. -  22.12.2018


 

Stavebné úpravy miestnych komunikácií ul. Kapitána Nálepku, ul. J. D. Matejovie a okružná križovatka na Belanskej štvrti

Cieľ projektu: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe v rozsahu projektových dokumentácií, jedná sa o tri na seba nadväzujúce stavby :
1. Stavebné úpravy na ulici Kapitána Nálepku v Liptovskom Hrádku
SO 101 – Rekonštrukcia miestnej komunikácie
SO 102 – Rekonštrukcia miestnej komunikácie
SO 103 - Rekonštrukcia miestnej komunikácie
2. Okružná križovatka v Liptovskom Hrádku
SO 104 – Okružná križovatka
3. Stavebné úpravy miestnej komunikácie J. D. Matejovie a okolia KD v Liptovskom Hrádku
SO 107.1 – Rekonštrukcia miestnej komunikácie
SO 107.2 – Spevnené plochy
SO 108.1 - Rekonštrukcia spevnených plôch
SO 108.2 – Rekonštrukcia spevnených plôch
SO 108.3 – Rekonštrukcia chodníkov

Cena projektu:  427 918,30 €

Termín realizácie: 11.9. - 31.12.2018

Na túto podlimitnú zákazku bolo 1.5.2018 vyhlásené verejné obstarávanie bez využitia elektronického trhoviska, v predpokladanej hodnote 540 934,37 EUR bez DPH. Dňa 24. mája bola verejná súťaž aj ukončená s vyhlásením výsledkov. Súťaž vyhrala stavebná firma CESTY SK s.r.o. Košice. Následne zmluva o dielo medzi mestom a víťazom verejnej súťaže, mala byť podpísaná v zmysle časového harmonogramu verejného obstarávania dňa 29. júna.

Avšak 21. júna uchádzač druhý v poradí, Cestné stavby Liptovský Mikuláš,
spol. s r. o., namietal rozpor v technickej a odbornej spôsobilosti víťaza verejnej súťaže a podal námietky na Úrad pre verejné obstarávanie, takže podpis zmluvy bol preto odložený do právoplatného rozhodnutia ÚVO. Dňa 12. júla mesto Liptovský Hrádok, ako verejný obstarávateľ, obdržalo od ÚVO oznámenie o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok. V súčasnosti mesto Liptovský Hrádok čaká na výzvu ÚVO o predloženie príslušných dokumentov k tomuto verejnému obstarávaniu na kontrolu.

26.7.2018 - Mesto obdržalo Výzvu ÚVO na doručenie písomného vyjadrenia k podaným námietkam.

27.7.2018 - Mesto zaslalo na ÚVO požadované vyjadrenie a kompletnú dokumentáciu z premetného obstarávania.

22.8.2018 - Mesto obrdžalo Rozhodnutie ÚVO, ktorým zastavuje konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok podľa § 174 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

28.8.2018 - podpísaná zmluva o dielo s dodávateľom stavebných prác, víťazom výberového konania, CESTY SK s.r.o. Košice.


 

Stavebné úpravy obslužnej komunikácie s vybudovaním chodníka medzi ul. SNP a sídliskom Prekážka

Cieľ projektu: Stavebné práce budú pozostávať z rekonštrukcie obslužnej komunikácie, ktorá spája ul. SNP so sídliskom Prekážka - vrátane odvodnenia, dobudovania chodníka a nahradenia parkovísk pri bytovom dome č. s. 252. Vozovka komunikácie je navrhnutá ako asfaltobetónová. V rámci rekonštrukcie je nutné vozovku opraviť v celej hrúbke 560 mm, nakoľko je vozovka štrková a úplne zdeformovaná. Kolmé parkovacie stojiská v počte 4 sú navrhnuté v šírke 2,50 m dĺžky 5,0 m, z betónovej dlažby celkovej hrúbky 500 mm.
Na komunikácií sú chodníky oddelené výškovo cestným skoseným obrubníkom. V priestore vjazdov a prechodov sa vytvorí bezbariérový prechod. Odvodnenie komunikácie je zabezpečené do uličných vpustov zo zaústením do vsakovacej šachty DN1500.

I. etapa -  chodník, spevnená plocha, oplotenie a odvodnenie
Cena projektu:
33 086,22 €

Termín realizácie: 18.10. - 18.12.2018


 

Rekonštrukcia chodníka na ul. SNP

Cieľ projektu: Rekonštrukcia chodníka na ul. SNP v úseku medzi veľkým podchodom a železničnou stanicou.

Cena projektu: 31 183,92 €

Termín realizácie: 10.9. - 10.10.2018


 

Lubyho lúka - história Liptovského Hrádku

Cieľ projektu: LUBYHO LÚKA - kronika Liptovského Hrádku. Na veľmi cennom a navštevovanom území v Liptovskom Hrádku – v okolí hradu, jazierka a Skalky, v lokalite zvanej Lubyho lúka, vznikla nová zelená plocha. Zelená plocha bude mať aj vzdelávací charakter. Najmä bohatá stredoveká história nášho mesta bude prostredníctvom viacerých artefaktov pripomínať nielen návštevníkom, ale i obyvateľom Liptovského Hrádku.

Plocha má byť upravená do začiatku septembra, aby mohla byť verejnosti odovzdaná do užívania počas Dní mesta.

Cena projektu: 18 000,- €

Termín realizácie: 23.7. - 31.8.2018

Slávnostné otvorenie: 7.9.2018 o 16:00 hod. za účasti priamych potomkov bývalého majiteľa lúky a Vitálišovej vily, známeho právnika a akademika Prof. JUDr. Štefana Lubyho, DrSc. a pozvaných hostí.


 

Stavebné úpravy - šatne haly T18

Cieľ projektu: Kompletná rekonštrukcia prístavby športovej haly č. s. 1375 na ul. Športovej bude pozostávať: zo zateplenia severného obvodového plášťa budovy polystyrénom hr. 150mm s povrchovou úpravou z tenkovrstvovej omietky, v soklovej časti bude použitá hydrofóbna úprava KZS na báze extrudovaného polystyrénu. Bude odstránená pôvodná strešná krytina, v rámci obnovy strechy bude doplnená poistná hydroizolácia, kontralaty, záklop a nový falcovaný plech. Tepelnoizolačná vrstva spolu s parozábranou bude doplnená v rámci nového zníženého podhľadu, v ktorom budú vedené aj nové elektroinštalačné rozvody. Podhľad bude vyhotovený z OSB3, OSB2 a sadrokartónu vhodného do vlhkého prostredia. V rámci obnovy bude časť okien zredukovaná, budú osadené nové vonkajšie aj vnútorné parapety, nad oknami budú osadené nové preklady. Rovnako budú vymenené všetky pôvodné žľaby a zvody. Bude vyhotovený nový okapový chodník, v štrkovom lôžku bude umiestnená drenážna rúra na odvod zrážkovej vody. Hygienické zázemie pre divákov – toalety bude vyhotovené zo sanitárnych priečok, bude dobudovaná aj toaleta pre imobilných. Všetky pôvodné sanitárne prvky budú vymenené za nové.
V západnej časti objektu bude welness, kde pribudnú kabínové sprchy, fontánka s pitnou vodou, dve sauny a nábytok určený na uskladnenie vecí súvisiacich s jeho prevádzkou. Vo východnej časti objektu pribudnú toalety pre divákov. Projekt rieši aj výmenu všetkých vnútorných rozvodov: umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, vnútornú ochranu pred bleskom, splaškovú kanalizáciu, vnútorný vodovod a vykurovanie.

Cena projektu:  239 144,35 €

Termín realizácie: 9.7. - 30.10. 2018


 

Rekonštrukcia zelene v m. č. Dovalovo
(okolie kultúrneho domu a park na námestí)

Cieľ projektu:

Okolie Kultúrneho domu
03/2018 OTS zrealizoval výruby drevín v zmysle Rozhodnutia o výrube
04/2018 odstránenie pňov frézovaním – QUERCUS ARBOR, s. r. o., Ľubica
05/2018 úprava terénu, odstránenie koreňov, zvyškov pôvodného chodníka a lavičiek, výsadba novej okrasnej zelene pozostávajúcej z drevín vhodných do mestského prostredia (11 ks stromov a 150 ks kríkov) – návrh a realizácia LESY SR, š. p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, rekonštrukcia spevnenej prístupovej cesty a rekonštrukcia priečneho chodníka v dĺžke 15 m s podkladom pre lavičky položením zámkovej dlažby na celkovej ploche cca 160 m2 a betónových obrubníkov osadených do betónového lôžka – Róbert Mojto –RONI, Liptovský Hrádok (výstavba spevnenej parkovacej plochy na náklady investora, majiteľ penzión Pod kriváňom, plochy budú v zmysle dohody využívané aj pre potreby KD) 06/2018- konečné terénne úpravy pozostávajúce čiastočne z položenia predpestovaného trávneho koberca a čiastočne z doplnenia zeminy a výsevu trávneho osiva - LESY SR, š. p., OZ Semenoles
Liptovský Hrádok, obstaranie 2 ks lavičiek s operadlom od MEVA-SK, s. r. o., Rožňava, ošetrenie jaseňa štíhleho stromolezeckou technikou – Ing. Jaroslav Krížo, Poprad.
06-07/2018 – dodávka a montáž informačnej tabule na budovu KD, osadenie lavičiek a odpadkového koša, realizovanie štrkového chodníka v dĺžke cca 100 v parku na námestí, ošetrenie jaseňa

Celkové náklady: 13.300 Eur


Park na námestí
03/2018 OTS zrealizoval výruby drevín v zmysle Rozhodnutia o výrube
04/2018 odstránenie pňov frézovaním – QUERCUS ARBOR, s. r. o., Ľubica
05/2018 výsadba novej okrasnej zelene pozostávajúcej z drevín vhodných do mestského prostredia, úprava terénu, doplnenie zeminy a výsev trávneho osiva – návrh a realizácia LESY SR, š. p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok
06/2018 ošetrenie vybraných stromov bezpečnostným a zdravotným rezom stromolezeckou technikou – Ing. Jaroslav Krížo, Poprad, obstaranie a osadenie 2 ks lavičiek bez operadla a 1 ks odpadkový kôš od MEVA-SK, s. r. o., Rožňava, úprava prírodného chodníka vysypaním štrku v dĺžke cca 100 m Róbert Mojto –RONI, Liptovský Hrádok.

Celkové náklady: 6.000 Eur


 

Oprava komunikácie ul. Družstevná v m. č. Dovalovo

Cieľ projektu: Predmetom zákazky je oprava miestnej komunikácie v mestskej časti Dovalovo. Miestna komunikácia je napojená na komunikáciu ŽSK č. III/2358. Komunikácia je asfaltová, bez obrubníkov a odvodnenia. Práce budú pozostávať z čiastočného odstránenia existujúceho povrchu, čiastočného frézovania, na ploche cca 63,5 m2 je nutné zrealizovať spevňujúce úpravy (výkop po výmene vodovodu), čiastočnej vysprávky pôvodnej plochy v hr. 40mm (cca 540m2) a pokládky novej asfaltobetónovej vrstvy hr. 50mm vrátane postreku. Celková plocha opravy komunikácie je cca 1630m2.

Cena projektu: 30 000,48 €

Termín realizácie: 9.7. - 17.7.2018


 

Výmena výplní otvorov a zateplenie fasády kultúrneho domu

Cieľ projektu: Stavebné práce sú zamerané na výmenu výplní otvorov (okien a dverí) na severovýchodnej a juhovýchodnej strane objektu kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku.
Hlavné vstupy budú riešené úplným odstránením výplní otvorov, ktoré nahradí murivo
YTONG hr. 250mm a 100mm, do ktorého budú osadené nové vstupné dvere. Vstupné dvere zo severovýchodnej a juhovýchodnej strany objektu sú navrhnuté hliníkové, dvojkrídlové otváravé a hliníkové posuvné do dvoch strán ovládané elektronicky so senzorom. Výmena dvier bude obdobná aj v zádverí. Na severovýchodnej strane budú menené okenné výplne za nové, do pôvodných okenných otvorov sa vybudujú nové stĺpiky. Na novovzniknuté murivo a na existujúce steny s pôvodnou omietkou na severovýchodnej a juhovýchodnej strane objektu bude vyhotovené zateplenie z polystyrénu EPS hr. 100mm. Parapety sa z vnútornej strany obložia PVC parapetnými doskami a z vonkajšej strany pozinkovaným plechom. Travertínové obklady stien prebehnú celkovou renováciou – očistenie od povrchových nečistôt, leštenie, impregnácia.

Celkové náklady projektu:  170 868,74 €

Termín realizácie: 11.6. - 30.9.2018


 

Stavebné úpravy chodníka na ulici Hurbanova

Cieľ projektu: Predmetom stavebných úprav je rekonštrukcia existujúceho chodníka z liateho asfaltu na ul. Hurbanovej, ktorý je v zlom technickom stave. Dĺžka chodníka, ktorá sa bude rekonštruovať je cca 250 m. Šírkové usporiadanie chodníka bude realizované s prihliadnutím na miestne podmienky. Práce budú pozostávať z odstránenia pôvodných vrstiev, po zemných prácach budú osadené nové obrubníky, bude zrealizovaný zhutnený podklad zo štrkodrviny  hr. 150mm a následne sa položí betónová dlažba  hr. 6 cm. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia existujúcich vjazdov k rodinným domom. Odvodnenie bude zabezpečené priečnym sklonom chodníka o veľkosti 2,5% do priľahlého pásu zelene.

Cena projektu: 39 088,45 €

Termín realizácie: 11.6. - 31.7.2018


 

Vybudovanie a prevádzkovanie tréningovej hokejovej haly

V tomto roku sa bude v lokalite za Sokolovňou stavať tréningová hokejová hala v rámci projektu Športového komunitného centra. Ide o investíciu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), Vlády Slovenskej republiky a Mesta Liptovský Hrádok.

Vybudovanie a prevádzkovanie tréningovej hokejovej haly zaväzujú štyri zmluvy: o spolupráci, prenájme pozemku, prenájme priestorov i infraštruktúry a parkovných plôch medzi Mestom Liptovský Hrádok a spoločnosťou SZĽH Infra s.r.o. podpísané dňa 30. apríla 2018.

Územné konanie bolo vyhlásené 16.7.2018
Územné konanie bolo ukončené rozhodnutím dňa 17.8.2018.


 

Opravy výtlkov na miestnych komunikáciách v LH a Dovalove

Cieľ projektu: Opravy výtlkov na miestnych komunikáciách v LH a Dovalove

Celkové náklady:  29.462,40 €

Termín realizácie: 2.5. - 15.6.2018


 

Stavebné úpravy chodníka Vyšné Fabriky II. etapa

Cieľ projektu: Stavebné úpravy chodníka Vyšné Fabriky II Etapa v Liptovskom Hrádku. Predmetom zákazky bola rekonštrukcia existujúceho betónového chodníka Vyšné Fabriky v časti od záhradkárskej osady po zástavbu bytových domov v Liptovskom Hrádku, ktorý bol v zlom technickom stave. Práce pozostávali z odstránenia pôvodnej vrstvy (betón o hr. 100mm), osadenia nových obrubníkov, podklad zo štrkodrviny hr. 150mm a následne sa položila betónová dlažba hr. 6 cm. Súčasťou stavby bola aj realizácia opornej stabilizačnej časti chodníka z dôvodu výškových rozdielov so susednými parcelami z betónových tvárnic pozdĺž hranice so záhradkárskou osadou.

Celkové náklady projektu:  31 735,30 €

Termín realizácie: 16.4. - 23.5.2018


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka