Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školstvo

Kompetencie mesta v oblasti základného školstva

 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a ďalších príslušných právnych predpisov v oblasti základného školstva,
 • zabezpečuje činnosti školského úradu pri prenesenom výkone štátnej správy v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre Mesto Liptovský Hrádok a obce, ktoré sú účastníkmi zmluvy o zriadení spoločného školského úradu:
 • zabezpečuje odborné činnosti vo veci výkonu štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je mesto zriaďovateľom,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa §13 a v oblasti školského stravovania
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
 • poskytujete odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce pre školský úrad v zmysle príslušných právnych predpisov,
 • koordinuje činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako riadiaci odbor,
 • spolupracuje s riaditeľmi škôl a školských zariadení v oblasti tvorby koncepcie rozvoja školy, tvorby rozpočtu v nadväznosti na výchovno-vzdelávací proces,
  normovania počtu zamestnancov, materiálno-technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • sleduje vývoj siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, spracúva podklady pre zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení v zmysle príslušných právnych predpisov,
 • vytvára podmienky pre zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky na základných školách, spracúva podklady na určovanie školských obvodov,
 • prerokúva priestupky na úseku školstva vo veci zanedbania povinnej školskej dochádzky,
 • vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia v zmysle príslušných právnych predpisov
 • vypracúva návrhy právnych predpisov mesta pre oblasť školstva,
 • vypracúva návrh rozpočtu školstva na rozpočtové obdobie,
 • rozpisuje záväzné úlohy a záväzné ukazovatele rozpočturozpočtovým organizáciám na úseku školstva zriadenými mestom,
 • zodpovedá za dodržiavanie záväzných limitov a opatrení nadriadených orgánov na úseku školstva,
 • zodpovedá za použitie finančných prostriedkov poskytnutých formou dotácie podľa osobitného predpisu na určený účel,
 • spracúva a poskytuje podklady na stanovenie výšky rozpočtu pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pre príslušné orgány štátnej správy,
 • spracúva podklady potrebné k zúčtovaniu oddielu školstva so štátnym rozpočtom,
 • sleduje a vyhodnocuje čerpanie rozpočtu a plnenie príjmov rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • spracúva aktuálne štatistické výkazy,
 • spracúva podklady k žiadostiam o poskytnutie dotácie v hmotnej núdzi a spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy v tejto oblasti,
 • zabezpečuje financovanie súkromných zriaďovateľov škôl a školských zariadení na území mesta,
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s menovaním a odvolávaním riaditeľov škôl a školských zariadení a vypísaním výberového konania na obsadenie miest riaditeľov škôl a školských zariadení
 • navrhuje platové a personálne náležitosti riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a na základe hodnotenia príslušných dokumentov vypracúva návrh na ich odmeňovanie,
 • spolupracuje pri zabezpečovaní priestorov a materiálno-technického vybavenia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • podľa možností mesta vytvára priaznivé podmienky na rozvoj mládeže mesta, koordinuje činnosť mládežníckeho parlamentu mesta,
 • vybavuje bežnú korešpondenciu so školami,
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce z ostatných zákonov a vyhlášok týkajúcich sa školstva.

 

Kontakty na školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Hrádok nájdete v sekcii KONTAKTY


 

Obecná školská rada

Zloženie Obecnej školskej rady

predseda
Ing. Ľubica Kertesz - riaditeľka ZŠ s MŠ, J.D. Matejovie

zástupcovia z riaditeľov škôl a školských zariadení
PaedDr. Marián Žiška - riaditeľ ZŠ s MŠ Hradná
Mgr. Jaroslav Melich - riaditeľ CVČ
Mgr. Bronislava Majerčíková - riaditeľka ZUŠ

zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení
PaedDr. Jaroslava Oravcová - predseda rady školy (ZŠ s MŠ Hradná) 
Mgr. Monika Bohumelová – predseda rady školy(ZŠ s MŠ J.D.Matejovie)
Mgr. Viera Kovačičínová - predseda rady školy (ZUŠ)

zástupcovia z rodičov
Elena Navrátilová - rodič (ZŠ s MŠ J.D.Matejovie)
Zuzana Eštočinová - rodič (ZŠ s MŠ Hradná)

delegovaní zástupcovia
PhDr. Iveta Zuskinová - poslankyňa MsZ Liptovský Hrádok 
Mgr. Ivana Kapitáňová - pracovníčka MsÚ Liptovský Hrádok


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka