Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školstvo

Zápis dieťaťa do materskej školy

Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. 

Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejňuje riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 30. 4. do 31.5.

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu. Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Prijímanie detí do materskej školy zabezpečujú príslušné školy, ktoré majú termín a miesto zápisu, ako aj podmienky prijímania detí do materskej školy uverejnené aj na svojom webovom sídle.

Vybavuje:

ZŠ s MŠ Hradná
ZŠ s MŠ J. D. Matejovie


 

Zápis dieťaťa do prvého ročníka základnej školy

Zápis dieťaťa do prvého ročníka upravuje § 19 a 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti zápisu upravuje § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Školské obvody sú určené VZN č. 9/2008 v znení VZN č.6/2009.

Zápis do prvého ročníka základnej školy sa koná každoročne od 1. apríla do 30. apríla príslušného roku, kedy by dieťa malo začať povinnú školskú dochádzku.

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Zápis dieťaťa do prvého ročníka zabezpečujú príslušné školy, ktoré majú termín a miesto zápisu, ako aj podmienky zápisu dieťaťa do prvého ročníka uverejnené aj na svojom webovom sídle. Miesto a čas prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zápisu bližšie určuje VZN č. 12/2015.

Vybavuje:

ZŠ s MŠ Hradná
ZŠ s MŠ J. D. Matejovie


 

Prijímacie konanie do základnej umeleckej školy

Prijímanie žiakov na štúdium v základných umeleckých školách upravuje § 52 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti zápisu upravuje § 5 vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole.

Prijímacie skúšky sa konajú zvyčajne od 1. apríla do 15. júna na nasledujúci školský rok. Presný termín a miesto konania vyhlasuje riaditeľ školy najmenej jeden mesiac vopred; zároveň oznámi umelecké odbory a študijné zamerania, do ktorých môže ZUŠ uchádzačov prijať.

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podmienkou prijatia na štúdium je preukázanie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky vo zvolenom umeleckom odbore v základnom štúdiu alebo v štúdiu pre dospelých.

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Vybavuje:

ZUŠ


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka