Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Slobodný prístup k informáciám, sťažnosti a petície

Slobodný prístup k informáciám, sťažnosti a petície

Sprístupňovanie informácií na žiadosť a sprístupňovanie informácií na opakované použitie

Miesto, čas a spôsob získavania informácií.

O informácie môžete požiadať:

 1. písomne poštou alebo osobne na adrese Mestský úrad, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok, sekretariát a podateľňa MsÚ (č. dverí 108)
 2. ústne, v úradných hodinách, na ktoromkoľvek organizačnom útvare mesta
 3. telefonicky, v úradných hodinách, na ktoromkoľvek organizačnom útvare mesta
 4. elektronickou poštou na adrese: podatelna@lhr.sk

Rovnakým spôsobom a na rovnakom miestne je možné podať aj žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Riadny opravný prostriedok
Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Mestského úradu v Liptovskom Hrádku. O odvolaní proti rozhodnutiu mestského úradu rozhoduje primátor mesta do 15 dní od doručenia odvolania.

Možnosti preskúmania rozhodnutia povinnej osoby (vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené).
Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, podaním na vecne príslušný súd v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v prvom stupni. Vecne príslušný súd na základe žaloby preskúmava len právoplatné rozhodnutie o odmietnutí žiadosti po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku, t.j. odvolania.

 

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk,

podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe.

Mesto Liptovský Hrádok koná podľa nasledovných predpisov, a to najmä:

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení  neskorších predpisov
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  predpisov
 • ďalšie platné právne predpisy, ktoré upravujú kompetencie mesta

 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka