Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sociálne služby

Sociálne služby

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku sú:

 • poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek:
 1. zariadenie podporovaného bývania,
 2. zariadenie pre seniorov,
 3. zariadenie opatrovateľskej služby,
 4. rehabilitačné stredisko,
 5. domov sociálnych služieb,
 6. špecializované zariadenie,
 7. denný stacionár,
 • opatrovateľská služba,
 • prepravná služba,
 • sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
 • tlmočnícka služba,
 • sprostredkovanie tlmočníckej služby,
 • sprostredkovanie osobnej asistencie a
 • požičiavanie pomôcok.

Občan, ktorý je v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a má záujem o zabezpečenie niektorej z hore uvedených sociálnych služieb si podáva písomnú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. K žiadosti je potrebné priložiť prílohy:

 • posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný,
 • právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané,
 • nálezy a správy o priebehu a vývoji choroby, prípadne výpis zo zdravotnej dokumentácie nie starší ako 6 mesiacov alebo obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“.

 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, na prepravnú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári sa podáva obci.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa podáva vyššiemu územnému celku.

Obec alebo vyšší územný celok na základe žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vydá rozhodnutie o odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu.

Vybavuje:
Bc. Miriam Mydliarová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202135
mobil: 0918865852
e-mail: miriam.mydliarova@lhr.sk


 

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je druh sociálnej služby, ktorú možno poskytovať občanovi s trvalým pobytom na územní mesta Liptovský Hrádok, ktorý

 • je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,
 • je odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Občan si môže podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby na príslušnom tlačive „Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA“ písomne na Mestský úrad, Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok alebo osobne na č. dverí 116.

K žiadosti je potrebné doložiť nasledovné prílohy:

 • kópiu posudku o odkázanosti na sociálnu službu,
 • kópiu právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,
 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, resp. rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
 • potvrdenie o príjme dosahovanom v kalendárnom mesiaci, v ktorom je žiadosť podaná,
 • ak sa jedná o žiadateľa, ktorý je ženatý alebo o žiadateľku, ktorá je vydatá, je potrebné predložiť potvrdenia za oboch manželov,
 • tlačivo „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby“, ktoré sa potvrdzuje na matrike alebo u notára.
 • potvrdenie od lekára o bezinfekčnosti žiadateľa.

Po podaní kompletnej žiadosti o uzatvorenie zmluvy na opatrovateľskú službu bude s občanom uzatvorená „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby – Opatrovateľská služba“, na základe ktorej sa bude občanovi poskytovať opatrovateľská služba na riešenie jeho nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

 • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
 • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
 • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu
 • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou alebo u pri ochorení touto nákazou.

 

Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje v domácnosti prijímateľa tejto služby v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.  Mesto Liptovský Hrádok zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom zamestnancov Mesta Liptovský Hrádok na Odbore organizačnom školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Liptovskom Hrádku.

Za opatrovateľskú službu si opatrovaný občan resp. osoby, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú podľa § 73 ods. 8, 9 zákona o sociálnych službách platia úhradu podľa § 73 ods. 1 ak tento neustanovuje, že občan nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu § 73 ods. 10 zákona o sociálnych službách.
Výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu je 2,10 €/hod. v zmysle
VZN č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2009 o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Liptovský Hrádok.

Vybavuje:
Bc. Miriam Mydliarová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202135
mobil: 0918865852
e-mail: miriam.mydliarova@lhr.sk


 

Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzická osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutý odpočinok na účel udržania jej fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac  30 dní v kalendárnom roku.

Mesto Liptovský Hrádok poskytuje odľahčovaciu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s VZN č. 1/2009 o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Liptovský Hrádok v znení dodatku
VZN č.3/2012.

Žiadateľ predkladá žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ku ktorej je potrebné doložiť:

 • kópiu komplexného posudku vydaného príslušným ÚPSVaR (opatrovanej osoby)
 • kópiu rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie vydaný príslušným ÚPSVaR (žiadateľ)
 • potvrdenie o príjme za aktuálny kalendárny rok zo Sociálnej poisťovne (opatrovaná osoba)
 • potvrdenie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie za aktuálny rok z ÚPSVaR (žiadateľ)
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby – overené na matrike resp. notára (opatrovaná osoba)

Mesto Liptovský Hrádok poskytuje odľahčovaciu službu prostredníctvom opatrovateľskej služby mesta Liptovský Hrádok, alebo zabezpečením sociálnej služby v zariadeniach poskytujúcich odľahčovaciu službu.

Vybavuje:
Bc. Miriam Mydliarová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202135
mobil: 0918865852
e-mail: miriam.mydliarova@lhr.sk


 

Poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti podľa zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov nedosahuje sumy životného minima zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, zákonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.

Mesto Liptovský Hrádok v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. a v spojení
VZN č. 10/2011 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi môže na základe žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytnúť túto dávku občanovi s trvalým pobytom na území mesta Liptovský Hrádok, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky z ÚPSVaR. Jednorazová dávka sa poskytuje najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a mimoriadne liečebné náklady. Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jej výšku odporučí Komisia vzdelania, zdravia, kultúry, športu a sociálnych vecí MsZ na základe individuálneho posúdenia žiadostí a následne pripraví návrh na priznanie/nepriznanie dávky a jej výšku. O poskytnutí dávky rozhoduje primátor mesta. Jednorazovú dávku nemožno poskytnúť občanovi, ktorý má voči mestu akékoľvek finančné záväzky (dlh na miestnych daniach, na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za nájom a iné).

Vybavuje:

Bc. Miriam Mydliarová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202135
mobil: 0918865852
e-mail: miriam.mydliarova@lhr.sk


 

Poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Dotáciu poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši deťom a žiakom základných škôl, materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta L. Hrádok a žiakom Špeciálnej základnej školy v L. Hrádku, ktorí sú v hmotnej núdzi alebo žijú v rodine, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Rodič predkladá potvrdenie o hmotnej núdzi z ÚPSVaR škole. Škola spolu s čestným vyhlásením rodičov požiada zriaďovateľa o sprostredkovanie. Zriaďovateľ po schválení žiadosti ÚPSVaR v Liptovskom Mikuláši poskytne dotáciu príslušnej škole.

Vybavuje:

ZŠ s MŠ Hradná
ZŠ s MŠ J.D.Matejovie


 

Poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Dotáciu poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši deťom a žiakom základných škôl, materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta L. Hrádok a žiakom Špeciálnej základnej školy v L. Hrádku, ktorí sú v hmotnej núdzi alebo žijú v rodine, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Rodič predkladá potvrdenie o hmotnej núdzi z ÚPSVaR škole. Škola spolu s čestným vyhlásením rodičov požiada zriaďovateľa o sprostredkovanie. Zriaďovateľ po schválení žiadosti ÚPSVaR v Liptovskom Mikuláši poskytne dotáciu príslušnej škole.

Vybavuje:

ZŠ s MŠ Hradná
ZŠ s MŠ J.D.Matejovie


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka