Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Sociálne služby

Sociálne služby

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku sú:

 • poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek:
 1. zariadenie podporovaného bývania,
 2. zariadenie pre seniorov,
 3. zariadenie opatrovateľskej služby,
 4. rehabilitačné stredisko,
 5. domov sociálnych služieb,
 6. špecializované zariadenie,
 7. denný stacionár,
 • opatrovateľská služba,
 • prepravná služba,
 • sprievodcovská služba a predčitateľská služba,
 • tlmočnícka služba,
 • sprostredkovanie tlmočníckej služby,
 • sprostredkovanie osobnej asistencie a
 • požičiavanie pomôcok.

Občan, ktorý je v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a má záujem o zabezpečenie niektorej z hore uvedených sociálnych služieb si podáva písomnú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. K žiadosti je potrebné priložiť prílohy:

 • posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný,
 • právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané,
 • nálezy a správy o priebehu a vývoji choroby, prípadne výpis zo zdravotnej dokumentácie nie starší ako 6 mesiacov alebo obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“.

 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, na prepravnú službu, na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári sa podáva obci.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení sa podáva vyššiemu územnému celku.

Obec alebo vyšší územný celok na základe žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vydá rozhodnutie o odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu.

Vybavuje:
Bc. Miriam Mydliarová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202135
mobil: 0918865852
e-mail: miriam.mydliarova@lhr.sk


 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti
 Žiadosť o posúdenie odkázanosti ZpS.docx (24.1 kB) (24.1 kB)

 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti
 Žiadosť o posúdenie odkázanosti ZpS.pdf (251.3 kB) (251.3 kB)

 

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je druh sociálnej služby, ktorú možno poskytovať občanovi s trvalým pobytom na územní mesta Liptovský Hrádok, ktorý

 • je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,
 • je odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Občan si môže podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby na príslušnom tlačive „Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA“ písomne na Mestský úrad, Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok alebo osobne na č. dverí 116.

K žiadosti je potrebné doložiť nasledovné prílohy:

 • kópiu posudku o odkázanosti na sociálnu službu,
 • kópiu právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu,
 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, resp. rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
 • potvrdenie o príjme dosahovanom v kalendárnom mesiaci, v ktorom je žiadosť podaná,
 • ak sa jedná o žiadateľa, ktorý je ženatý alebo o žiadateľku, ktorá je vydatá, je potrebné predložiť potvrdenia za oboch manželov,
 • tlačivo „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby“, ktoré sa potvrdzuje na matrike alebo u notára.
 • potvrdenie od lekára o bezinfekčnosti žiadateľa.

Po podaní kompletnej žiadosti o uzatvorenie zmluvy na opatrovateľskú službu bude s občanom uzatvorená „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby – Opatrovateľská služba“, na základe ktorej sa bude občanovi poskytovať opatrovateľská služba na riešenie jeho nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

 • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
 • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
 • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu
 • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou alebo u pri ochorení touto nákazou.

 

Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje v domácnosti prijímateľa tejto služby v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.  Mesto Liptovský Hrádok zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby prostredníctvom zamestnancov Mesta Liptovský Hrádok na Odbore organizačnom školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Liptovskom Hrádku.

Za opatrovateľskú službu si opatrovaný občan resp. osoby, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú podľa § 73 ods. 8, 9 zákona o sociálnych službách platia úhradu podľa § 73 ods. 1 ak tento neustanovuje, že občan nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu § 73 ods. 10 zákona o sociálnych službách.
Výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu je 2,10 €/hod. v zmysle
VZN č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2009 o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Liptovský Hrádok.

Vybavuje:
Bc. Miriam Mydliarová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202135
mobil: 0918865852
e-mail: miriam.mydliarova@lhr.sk


 
PRIEMERNÉ BEŽNÉ VÝDAVKY, PRIEMERNÉ SKUTOČNE DOSIAHNUTÉ PRÍJMY, EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2018
 PRIEMERNÉ BEŽNÉ VÝDAVKY, PRIEMERNÉ SKUTOČNE DOSIAHNUTÉ PRÍJMY, EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY ZA ROK 2018.pdf (319.8 kB) (319.8 kB)

 
Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby
 Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.pdf (256.8 kB) (256.8 kB)

 
Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby
 Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.docx (20.9 kB) (20.9 kB)

 
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby
 Vyhlásenie o majetku.docx (16.2 kB) (16.2 kB)

 
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby
 Vyhlásenie o majetku.pdf (139.2 kB) (139.2 kB)

 
Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa
 Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti.docx (14 kB) (14 kB)

 
Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa
 Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti.pdf (168.5 kB) (168.5 kB)

 

Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzická osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutý odpočinok na účel udržania jej fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac  30 dní v kalendárnom roku.

Mesto Liptovský Hrádok poskytuje odľahčovaciu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s VZN č. 1/2009 o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Liptovský Hrádok v znení dodatku
VZN č.3/2012.

Žiadateľ predkladá žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ku ktorej je potrebné doložiť:

 • kópiu komplexného posudku vydaného príslušným ÚPSVaR (opatrovanej osoby)
 • kópiu rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie vydaný príslušným ÚPSVaR (žiadateľ)
 • potvrdenie o príjme za aktuálny kalendárny rok zo Sociálnej poisťovne (opatrovaná osoba)
 • potvrdenie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie za aktuálny rok z ÚPSVaR (žiadateľ)
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby – overené na matrike resp. notára (opatrovaná osoba)

Mesto Liptovský Hrádok poskytuje odľahčovaciu službu prostredníctvom opatrovateľskej služby mesta Liptovský Hrádok, alebo zabezpečením sociálnej služby v zariadeniach poskytujúcich odľahčovaciu službu.

Vybavuje:
Bc. Miriam Mydliarová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202135
mobil: 0918865852
e-mail: miriam.mydliarova@lhr.sk


 
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.docx (27.9 kB) (27.9 kB)

 
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.pdf (253.9 kB) (253.9 kB)

 
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby
 Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby.docx (16.2 kB) (16.2 kB)

 
Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby
 Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby.pdf (139 kB) (139 kB)

 

Poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti podľa zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov nedosahuje sumy životného minima zákon č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, zákonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.

Mesto Liptovský Hrádok v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. a v spojení
VZN č. 10/2011 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi môže na základe žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytnúť túto dávku občanovi s trvalým pobytom na území mesta Liptovský Hrádok, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky z ÚPSVaR. Jednorazová dávka sa poskytuje najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a mimoriadne liečebné náklady. Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jej výšku odporučí Komisia vzdelania, zdravia, kultúry, športu a sociálnych vecí MsZ na základe individuálneho posúdenia žiadostí a následne pripraví návrh na priznanie/nepriznanie dávky a jej výšku. O poskytnutí dávky rozhoduje primátor mesta. Jednorazovú dávku nemožno poskytnúť občanovi, ktorý má voči mestu akékoľvek finančné záväzky (dlh na miestnych daniach, na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za nájom a iné).

Vybavuje:

Bc. Miriam Mydliarová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202135
mobil: 0918865852
e-mail: miriam.mydliarova@lhr.sk


 
Žiadosť o jednorázovu dávku v hmotnej núdzi
 žiadosť o jednorazovu dávku v hmotnej núdzi.docx (15.6 kB) (15.6 kB)

 
Žiadosť o jednorázovu dávku v hmotnej núdzi
 žiadosť o jednorazovu dávku v hmotnej núdzi.pdf (254.4 kB) (254.4 kB)

 

Poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Dotáciu poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši deťom a žiakom základných škôl, materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta L. Hrádok a žiakom Špeciálnej základnej školy v L. Hrádku, ktorí sú v hmotnej núdzi alebo žijú v rodine, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Rodič predkladá potvrdenie o hmotnej núdzi z ÚPSVaR škole. Škola spolu s čestným vyhlásením rodičov požiada zriaďovateľa o sprostredkovanie. Zriaďovateľ po schválení žiadosti ÚPSVaR v Liptovskom Mikuláši poskytne dotáciu príslušnej škole.

Vybavuje:

ZŠ s MŠ Hradná
ZŠ s MŠ J.D.Matejovie


 

Poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Dotáciu poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši deťom a žiakom základných škôl, materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta L. Hrádok a žiakom Špeciálnej základnej školy v L. Hrádku, ktorí sú v hmotnej núdzi alebo žijú v rodine, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Rodič predkladá potvrdenie o hmotnej núdzi z ÚPSVaR škole. Škola spolu s čestným vyhlásením rodičov požiada zriaďovateľa o sprostredkovanie. Zriaďovateľ po schválení žiadosti ÚPSVaR v Liptovskom Mikuláši poskytne dotáciu príslušnej škole.

Vybavuje:

ZŠ s MŠ Hradná
ZŠ s MŠ J.D.Matejovie


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka