Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné podujatia

Konanie verejného kultúrneho podujatia

Verejným kultúrnym podujatím sa rozumejú verejnosti prístupné: divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Usporiadateľ písomne oznámi na Mestskom úrade v L Hrádku konanie verejného kultúrneho podujatia na území mesta najmenej 7 dní pred jeho konaním. V oznámení musí byť uvedené označenie a adresa usporiadateľa, názov a obsahové zameranie podujatia, miesto a čas jeho konania. Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

Spolu s oznámením je potrebné predložiť preukaz totožnosti občana alebo štatutárneho zástupcu firmy (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad), pri podaní firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra).

Vybavuje:

Ing. Martina Harichová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202136
mobil: 0908861992
e-mail: martina.harichova@lhr.sk


 

Konanie verejného športového podujatia

Organizátor telovýchovných, športových a turistických podujatí na území mesta Liptovský Hrádok je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území mesta Liptovský Hrádok Mestskému úradu – odboru organizačnému, školstva a sociálnych vecí, najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne. Verejnými telovýchovnými, športovými a turistickými podujatiami sa rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov v oblasti telesnej kultúry, ktoré sú prístupné kultúrnej verejnosti. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených účastníkov alebo pre účastníkov na základe registrácie v príslušnej právnickej osobe, ktorá je založená alebo zriadená podľa osobitných predpisov.

Spolu s oznámením je potrebné predložiť preukaz totožnosti občana alebo štatutárneho zástupcu firmy (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad), pri podaní firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra).

Vybavuje:

Ing. Martina Harichová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202136
mobil: 0908861992
e-mail: martina.harichova@lhr.sk


 

Konanie verejného zhromaždenia občanov

Za verejné zhromaždenie sa považujú zhromaždenia za účelom výmeny informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk. Za zhromaždenia sa považujú aj pouličné sprievody a manifestácie. Zhromaždenia sa musia oznamovať písomne, tak aby ho dostala obec aspoň 5 dní vopred, príslušnej podľa miesta zhromaždenia. Oznamovacej povinnosti nepodliehajú: zhromaždenia usporadúvané právnickými osobami prístupných len ich členom alebo pracovníkom, zhromaždenia usporadúvané cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami, zhromaždenia konané v obydliach občanov, zhromaždenia menovite pozvaných osôb v uzavretých priestoroch. Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.

Spolu s oznámením je potrebné predložiť preukaz totožnosti občana alebo štatutárneho zástupcu firmy (občiansky preukaz, prípadne cestovný doklad), pri podaní firmy jej identifikačné doklady (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra).

Vybavuje:

Ing. Martina Harichová
odbor OOŠaSV
tel. č. 0445202136
mobil: 0908861992
e-mail: martina.harichova@lhr.sk


 

P- 8:00-11:00, 12:00-15:00
U- 7:30-11:00, 12:00-14:30
S- 8:00-11:00, 12:00-16:30
Š- 7:30-11:00, 12:00-14:30
P- 8:00-11:00, 12:00-14:00

webygroup
ÚvodÚvodná stránka